Tvůrci v praxi s.r.o.
místo podnikání Kaly – Zahrada 6, PSČ 59455
identifikační číslo: 09322574
e-mail: bohdana@tvurcivpraxi.cz
(dále jen „poskytovatel“)
pro poskytování prezenčních a online video kurzů prostřednictvím www.tvurcivpraxi.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s  občanským zákoníkem vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí kurzu (dále také jen „smlouva“)uzavírané mezi poskytovatelem a jinou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetových stránek poskytovatele. Internetové stránky jsou poskytovatelem provozovány na internetové adrese www.tvurcivpraxi.cz, (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.
  2. Předmětem smlouvy je poskytnutí prezenčního kurzu, který se uskuteční v čas, na místě, v rozsahu a s předmětem popsanými na webové stránce příslušného kurzu, nebo poskytnutí online kurzu, který spočívá v poskytnutí přístupových údajů k online výukovému video materiálu a s předmětem popsanými na webové stránce příslušného kurzu.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.
 2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace kurzů umístěná na webové stránce je informativního charakteru a poskytovatel není povinen smlouvu ohledně nabízených kurzů uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Pro objednání kurzu vyplní objednatel objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném kurzu a
   2. způsobu úhrady ceny kurzu (dále společně jen jako „objednávka“).
  3. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká potvrzením objednávky poskytovatelem.
  4. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Všechny písemnosti dle této smlouvy se zasílají elektronickou poštou na e-mailovou adresu smluvních stran.
 3. CENA KURZU A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu kurzu hradí objednatel prodávajícímu bezhotovostně prostřednictvím platební brány www.thepay.cz provozované ThePay.cz, s.r.o., sídlem Masarykovo náměstí 102/65, 586 01 Jihlava, IČ: 28135261.
  2. Cena je splatná do 14 dnů od odeslání objednávky, není li uvedeno jinak.
  3. Závazek objednatele uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele. Nabízí-li poskytovatel on-line kurz se slevou, může objednateli nabídnout úhradu ceny kurzu ve více splátkách. Počet a splatnost splátek je stanoven v nabídce on-line kurzu se slevou. Objednatel získá přístup k on-line kurzu teprve po úhradě celé ceny on-line kurzu se slevou. Objednatel může využít svého práva odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy s poskytovatelem ve smyslu čl. 5 těchto obchodních podmínek. Po uplynutí uvedené 14-denní lhůty již objednatel nemůže odstoupit ve smyslu čl. 5 obchodních podmínek, ani požadovat vrácení uhrazených splátek ceny on-line kurzu.
  4. Případné slevy z ceny poskytnuté poskytovatelem objednateli nelze vzájemně kombinovat.
  5. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel objednateli po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele.
 4. VÝPOVĚĎ SMLOUVY k prezenčnímu kurzu
  1. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu k prezenčnímu kurzu bez výpovědní doby
   1. nejpozději 30 dnů před konáním kurzu bez storno poplatku;
   2. 30 – 7 dnů před konáním kurzu s povinností uhradit 50% ceny;
   3. měně než 7 dnů před konáním kurzu s povinností uhradit 80% ceny.
  2. Pořadatel je oprávněn vypovědět smlouvu k prezenčnímu kurzu bez výpovědní doby
   1. nejpozději 30 dnů před konáním kurzu bez náhrady případné újmy způsobené v důsledku zrušení kurzu; pořadatel vrátí objednateli uhrazenou cenu v plné výši;
   2. 30 a méně dnů před konáním kurzu s povinností zajistit po domluvě s objednatelem náhradní termín konání kurzu; jiné povinnosti pořadatel v souvislosti s takovou výpovědí smlouvy nemá; zejména není povinen vracet objednateli cenu či její část, ani nahrazovat případnou újmu způsobenou v důsledku změny termínu kurzu;
   3. kdykoli i v průběhu kurzu při opakovaném či podstatném porušení povinností objednatele; v takovém případě není pořadatel povinen vracet objednateli cenu, ani její část.
 5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Objednatel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od  smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od  smlouvy může objednatel zasílat mimo jiné na adresu místa podnikání poskytovatele či na adresu elektronické pošty poskytovatele.
  2. V případech, kdy má objednatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, je poskytovatel také oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit.
  3. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Poskytovatel vrátí peněžní prostředky přijaté od objednatele do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od objednatele přijal.
 6. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PREZENČNÍHO KURZU
  1. Objednatel je oprávněn zúčastnit se kurzu pouze tehdy, bude-li zdravotně, mravně i jinak způsobilý k účasti na něm.
  2. Objednatel je povinen se na kurzu řídit pokyny poskytovatele.
  3. Poskytovatel je oprávněn bez náhrady vyloučit objednatele z účasti na prezenčním kurzu v případě, že:
   1. objednatel neumožnil pořadateli nahlédnutím do občanského průkazu ověřit jeho totožnost;
   2. objednatel je nezpůsobilý k účasti na kurzu (je nemocný, pod vlivem alkoholu apod.);
   3. objednatel porušuje pravidla občanského soužití, povinnosti z této smlouvy či z  právních předpisů.
 7. PRÁVA K ONLINE KURZU
  1. Výukové video materiály, kterou jsou objednateli poskytnuty na základě smlouvy, jejíž předmětem je poskytnutí online kurzu, je objednatel oprávněn přehrávat pouze v poskytovatelem určeném webovém rozhraní a to i opakovaně. Licence k jejich užití zahrnuje pouze právo dílo opakovaně přehrávat pro vlastní potřebu, nikoli práva uvedená v § 12 odst. 4 autorského zákona ani jakákoli jiná práva.
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Prodávající není ve vztahu ke objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím uvedeného e-mailu. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle poskytovatel na e-mail objednatele.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a objednatelem ze smlouvy.
  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  5. Poskytovatel je oprávněn k poskytování kurzů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 9. DORUČOVÁNÍ
  1. Všechny písemnosti dle této smlouvy se doručují elektronicky a to na e-mailovou adresu smluvních stran. Za doručené jsou považovány desátým dnem po jejich odeslání.
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Smluvní vztah mezi objednatelem a poskytovatelem se řídí českým právem. Ujednání o ochraně osobních údajů jsou obsažena v samostatném dokumentu, v Ujednání o ochraně osobních údajů, který je spolu s těmito obchodními podmínkami nedílnou součástí smlouvy.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
  5. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může objednatel zjistit z potvrzení objednávky, které mu poskytovatel zašle, a může je opravit zasláním žádosti na elektronickou adresu poskytovatele.

V Zahradě dne 14.7.2020